Prípojky

  • Kompletné zabezpečenie prípravy a montáže elektrickej prípojky.
  • Pri realizácii používame kvalitné a certifikované materiály
  • Našim klientom ponúkame prednostný záručný a pozáručný servis


 

Postup pri realizácii elektrickej prípojky:

Pri každej realizácii novostavby alebo rozsiahlej rekonštrukcii nehnuteľnosti sa nevyhnete zhotoveniu elektrickej prípojky.
Elektrická prípojka musí spĺňať normu STN 33 3320:2002, ktorá určuje parametre a podmienky jej vyhotovenia. V tejto norme je obsiahnuté aj umiestnenie prípojky. Prípojka musí byť umiestnená na hranici pozemku tak, aby bola verejne prístupná pre pracovníkov energetiky, ktorý budú môcť kedykoľvek z nej odčítať údaje bez toho, aby vstupovali na Váš pozemok.
 

Postup vybavenia potrebných žiadostí až po samotnú realizáciu prípojky:


1. Miesto a podmienky pripojenia

Treba vyplniť príslušné tlačivo "Žiadosť pre zákazníkov pripojených na NN napäťovú hladinu" , ktorú nájdete na stránkach lokálnej distribučnej spoločnosti  (ZSE-D, SSE-D, VSE-D). V tejto žiadosti odporúčame zaškrtnúť "Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia". Ďalej k tejto žiadosti odporúčame doložiť  náčrt, na ktorom mieste chcete viesť elektrickú prípojku,  katastrálna mapa a mapa širších vzťahov. Týmto si ušetríte čas a vyhnete sa zbytočným komplikáciám.
Distribučné spoločnosti si vyhradzujú právo Vám na danú žiadosť odpovedať do 30 dní. Vyjadrenie, v ktorom určí miesto a spôsob pripojenia novej prípojky zašlú na Vašu korešpondenčnú adresu.
 

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie

Podľa podmienok z vyjadrenia  od distribučnej spoločnosti je potrebné si dať vyhotoviť projektovú dokumentáciu NN prípojky. Túto kompletnú dokumentáciu Vám vyhotoví odborný Projektant  našej spoločnosti.
 

3. Uzavretie zmluvy o pripojení

Po vypracovaní projektovej dokumentácie prípojky je ju potrebné predložiť  miestne príslušnej distribučnej spoločnosti spolu s vyplnenou žiadosťou  "Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy" a ďalšími potrebnými dokladmi. Do 30 dní Vám distribučná spoločnosť vystaví a odošle zmluvu s uvedením výšky pripojovacieho poplatku, ktorý závisí od hodnoty hlavného ističa podľa platnej legislatívy.
 

4. Realizácia NN prípojky

Po vyriešení žiadostí a obdŕžaní všetkých potrebných povolení a projektov je potrebné uhradiť pripojovací poplatok stanovený miestnou distribučnou spoločnosťou. Následne je možné zrealizovať samotné vyhotovenie elektrickej NN prípojky podľa dokumentácie. Postup realizácie NN prípojky začínajúci od zariadenia verejného rozvodu končiac prípojkovou skriňou musí zodpovedať norme STN 35 9754. Realizačné práce na prípojke Vám poskytne taktiež naša spoločnosť v rátane revízie.


5. Uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny

Po samotných realizačných  prácach na NN prípojke je potrebné aby ste uzavreli "Zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny" s dodávateľom elektrickej energie.  Dodávateľom môže byť právnická ale taktiež aj fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na dodávku elektrickej energie. Uzatvorená zmluva obsahuje tarifu, zálohu, spôsob platby a doložky o revíznej správe (OPaOS) od prívodu a atest od elektromerového rozvádzača.


Postup ako sa pripojiť nájdete TU