Revízie

Východisková OPaOS revízia
Východisková OPaOS je revízia vykonaná na novom, alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky.


Periodická alebo pravidlená OPaOS (revízia)
je revízia prevadzkovaného - existujucého elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených vyhláškou
  • NN prípojky objektov, strojov a zariadení
  • Elektroinštalácia NN rozvodov
  • Bleskozvod a uzemnenie
  • Pracovné stroje
  • Spotrebiče
  • Ručné náradie